Download het novembernummer van ons buurtblad de Peperpraat

Dankzij een subsidie uit het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente ’s-Hertogenbosch verschijnt ons buurtblad voor alle bewoners in De Buitenpepers dit jaar eens per twee maanden. Het novembernummer is nu klaar en omvat twintig pagina’s. De redactie bestaat uit vijf buurtbewoners: samen hebben we weer een prachtig nummer gemaakt met veel interessant berichten, artikelen en nieuwtjes uit onze buurt. Dit nummer bevat ook een Sinterklaas-kleurplaat en een extra kleurplaat waarop de kinderen hun ideeën over een nieuwe speeltuin voor de Vierde Buitenpepers kunnen tekenen. Een initiatiefgroep voor de herinrichting van de speeltuin wil die ideeën van de kinderen gebruiken bij het maken van afspraken met de gemeente. Via deze link kun je de kleurplaat downloaden als los bestand.

Op de kleurplaat vind je een tekst met informatie wáár je de plaat kunt inleveren. Alvast bedankt voor jouw tekening!

Wat staat er nog meer in ons buurtblad? Flink wat buurtbewoners zijn verbaasd over het in hun ogen extreme snoeien van de bomen in onze buurt. Ze hebben daarover veel vragen aan de gemeente. In deze Peperpraat een eerste reactie van de bomenspecialist van de gemeente, die binnenkort in gesprek gaat met de bewoners. Op de omslag van dit nummer een portret van Erna en Kees Hendriks; redactielid Sanne Sanders nam een kijkje in hun bijzondere woning.

Verder in dit nummer: de ambities van de gemeente voor de aanpak van het gebied rond het station ‘Oost’, het eigen beheer van acht tuinen door bewoners van de Achtste Buitenpepers, er is geen interesse voor het aanbod van een bewonersruimte door woningcorporatie Zayaz, Peperprofessional ‘Beauty by Rowie’ en ‘Twaalf aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’. En nog veel méér…

Download het novembernummer via onderstaande link

Wat kan er béter in onze buurt? Een handreiking voor alle bewonersgroepen…

Twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken

De voorbije zomer heeft de tijdelijke Werkgroep Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie  gemaakt. De vijf werkgroepleden hebben hun ideeën samengevat in twaalf aanbevelingen om van De Buitenpepers een nog mooiere buurt te maken. Zij geven deze aanbevelingen aan alle bewonersgroepen. Met een concrete vraag aan alle bewonersgroepen: wat kunnen jullie met deze twaalf aanbevelingen doén? Wat kun je in de straat of met enkele woonblokken doen? Of verdient een aanbeveling een aanpak voor de héle Buitenpepers? De aanbevelingen betreffen vier  thema’s: Samen, Ruimte, Veilig en Klimaat.

Twee groepsleden, Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef, bieden alle bewonersgroepen aan tot eind 2020 om uitleg te geven over de aanbevelingen. Zij horen graag alle reacties. Hun idee is om begin 2021 met alle groepen een buurtbijeenkomst te organiseren om te horen welke bewoners wat (gaan) doen. De resultaten van alle groepen kunnen leiden naar een aanpak voor meerdere jaren.

Download de handreiking (PDF)

Géén buurtvereniging; er zijn al bewonersgroepen

Eind 2019 heeft het ‘Meedenkteam’, een groep van dertig bewoners, het Buurtplan 2020 opgesteld. Dat buurtplan vormde het sluitstuk van het traject ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij?’. Het meedenkteam heeft vorig najaar een aanzet gegeven voor de energietransitie in onze buurt. In het plan is voorgesteld om een buurtvereniging op te richten. Die vereniging zou alle activiteiten in De Buitenpepers kunnen ondersteunen en coördineren. Na discussie dit voorjaar is het idee om een vereniging op te richten echter los gelaten. Een buurtvereniging blijkt omslachtig met leden, administratie, een bestuur en een algemene ledenvergadering. Er zijn bovendien al meerdere bewonersverenigingen, waaronder een huurdersvereniging en verschillende verenigingen van eigenaren (VvE’s). In plaats van een nieuwe vereniging op te richten vragen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle bewonersgroepen om concreet aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met het opfleuren van de brandgangen, de verlichting, scheve tegels, groenbeheer, de riolering en het vasthouden van regenwater. Sommige bewonersgroepen zijn al met deze thema’s aan de slag. Met hun twaalf aanbevelingen voor een leefbare buurt willen de leden van de Werkgroep Buurtvisie alle groepen uitnodigen om vanuit een brede buurtvisie aan de slag te gaan in de eigen straat en buurt! De werkgroepleden hebben overigens de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek van zes Avans-studenten uit dit voorjaar benut om tot hun aanbevelingen te komen. Ook de uitkomsten van hun buurtenquête onder bewoners zijn bij de aanbevelingen gebruikt.

Download de twaalf aanbevelingen

Het document van twaalf pagina’s met de twaalf aanbevelingen en veel illustraties kun je hieronder downloaden.  Dankzij een subsidie via het Wijk- en Dorpsbudget hebben we ook honderd papieren exemplaren – in kleur – kunnen laten drukken.

Mail naar gabbievanderkroef@hotmail.com en je krijgt een papieren exemplaar thuis bezorgd.

Download de handreiking (PDF)

Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems

Vier thema’s en twaalf aanbevelingen

De Werkgroep Buurtvisie heeft rond vier thema’s twaalf aanbevelingen opgesteld. In een brochure zijn de thema’s en aanbevelingen uitgewerkt. Die aanbevelingen zijn géén blauwdruk, voorstel of opdracht. Iedere bewonersgroep bepaalt zelf wat men wel en niet wil of kan doen. Of ánders. De twaalf ideeën vormen eigenlijk een soort ‘checklist’, een keuzemenu.

1. SAMEN – Samenleven, ontmoeten, meedoen, overleg

 • Organiseer twee keer per jaar een leuke activiteit met de buren in jouw straat over nabijgelegen woonblokken.
 • Organiseer ook thema-activiteiten voor de gehele Buitenpenpers en deel jouw ervaringen in jouw eigen straat of woonblokken.
 • Benut ieders kwaliteiten – er zijn zoveel bewoners met kwaliteiten! (Het is echt niet nodig dat telkens dezelfde mensen een activiteit organiseren…)

2. RUIMTE – Inrichting van de buurt (openbare ruimte) en de gevolgen voor leven, wonen, werken en spelen

 • Realiseer ontmoetingsplekken voor iedereen en kijk om naar die buren die weinig of niet meedoen aan activiteiten.
 • Onderzoek de wensen rond het gebruik van een eigen buurtruimte voor De Buitenpepers en maak afspraken over het realiseren van zo’n ontmoetingsruimte voor onze buurt.
 • Maak een plan voor de (her)inrichting van de hele buurt.

3. VEILIG – (On)veiligheid en verkeersveiligheid

 • Maak met de buren afspraken over een veilige straat en een veilige brandgang.
 • Verbeter de verkeersveiligheid op de Rompertsebaan, de Bruistensingel en het zuidelijk deel van De Buitenpepers.

4. KLIMAAT – Klimaatadaptatie, energietransitie en het verbeteren van het groen- en waterbeheer

 • Vergroot de biodiversiteit: we willen meer bloemen en meer verschillende bomen in de buurt.
 • Maak onze buurt groen: minder tegels in de tuinen, meer groen-gevels, meer groendaken en vergroening van de parkeerplaatsen.
 • Maak een aanpak voor waterbehoud en waterafvoer.
 • Maak samen met de buren afspraken over de inkoop van woningisolatie, zonnepanelen, dakpannen of groendaken.