Buurtplan 2021 voor de energietransitie en de buurtontwikkeling in De Buitenpepers

Ruim één jaar geleden, op 28 november 2019, presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. 

We zijn nu een jaar verder: in 2020 hebben we in drie werkgroepen hard gewerkt aan onderzoek naar een passend alternatief voor aardgas, aan de aanpak van de inkoop van woningisolatie en het opstellen van twaalf aanbevelingen om onze buurt meer leefbaar te maken.

Voor de energietransitie én de buurtontwikkeling ligt er nu een plan – door bewoners zelf gemaakt – voor 2021. Géén blauwdruk of routekaart, we leven immers in een roerige tijd vol onzekerheden. De leden van Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers hebben op 19 januari afspraken gemaakt over onze gewenste stappen in 2021. Die aanpak is nu vastgelegd in een Buurtplan 2021 én in een samenvatting van dat Buurtplan 2021. Beide documenten zijn hieronder te downloaden.

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie-warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord van de regering staat daarover: ‘Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie-warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.’ De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. De Buitenpepers is een mogelijk één van die buurten. Dit Buurtplan 2021 kijkt daarom vooruit naar de besluitvorming voor over de warmtetransitie in onze stad. En naar wat dit betekent voor onze buurt.

Op 11 februari is een eerste online-overleg gepland voor actieve bewoners uit de verschillende bewonersgroepen en straten in onze buurt. Tijdens dit overleg kunnen bewoners hun ervaringen en plannen voor 2021 uitwisselen. Daarbij komen liefst alle initiatieven voor straataanpak en buurtontwikkeling ter sprake. Van een initiatief om de speeltuin op de Vierde Buitenpepers op te knappen, tot schoonacties, de activiteiten rond Koningsdag en ook de verkeersveiligheid in Noord. Aanmelden voor dit overleg is mogelijk via gabbievanderkroef@hotmail.com.

 Wil je niet het hele Buurtplan 2021 lezen? Je kunt ook de samenvatting bekijken; dan ben je ook goed op de hoogte!

Gabbie van der Kroef 

‘Coördinatiegroep Buurtplan 2020’ verder als ‘Bewonersgroep Energietransitie’.

Plannen 2021

Ruim één jaar geleden – op 28 november 2019 – presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. Een plan voor de stappen in De Buitenpepers op weg naar het aardgasvrij-klaar maken van zoveel mogelijk woningen en panden in onze buurt. Daarna pakte de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 de uitvoering van het buurtplan op. De uitbraak van het coronavirus leek toen nog beperkt tot China, maar inmiddels zitten we in een tweede lockdown.

We zijn nu een jaar verder: op woensdagavond 16 december 2020 maakte de Coördinatiegroep afspraken over hoe we volgend jaar met steun van de gemeente dóórgaan. Dat doen we via onder meer een straataanpak én door het informeren van de bewoners over de warmtevisie voor onze buurt voor de komende tien jaar. Dat laatste willen we doen in maart en april 2021: door middel van informatie via ons buurtblad de Peperpraat en een online-voorlichtingsbijeenkomst of een echte buurtbijeenkomst als de coronamaatregelen dat toelaten. 

De Coördinatiegroep Buurtplan 2020 besloot ook om haar naam aan te passen voor 2021: vanaf nu noemen we onszelf de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers.

Wat gaan we doen in 2021?

Woningisolatie

 • Op weg naar een CO2-neutrale stad in 2050 zijn het gebruik van minder energie in het eigen huishouden én woningisolatie de eerste stappen. Daarover gaan we om te beginnen vanaf de tweede helft van januari in gesprek – liefst huis-aan-huis – in enkele straten in onze buurt.
 • We mogen bij de straataanpak een beroep doen op de ondersteuning van welzijnsorganisatie Farent én Energieadviesbureau073, dankzij de gemeente. Beide organisaties werken met ons mee om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de collectieve inkoop van dak-, vloer-, spouwmuurisolatie. Per straat zoeken we met de bewoners voor iedere woning naar passende maatregelen om het wooncomfort te verhogen, het energiegebruik en CO2-uitstoot te besparen en de energienota te verlagen.
 • Een nieuwe financiële werkgroep maakt maken voor de bewoners berekeningen van de kosten van de isolatiemaatregelen, de resultaten van de isolatie, de gevolgen voor de energienota én de mogelijkheden van financiering via subsidies, een lening of aanpassing van de hypotheek. De berekeningen maken we samen met een financiële expert. Deze werkgroep geeft ook een toelichting over de ‘terugverdientijd’ van de investeringen voor het isoleren van een woning of pand.

Een warmtevisie voor de hele stad: een warmtenet in onze buurt?

 • De gemeenteraad neemt in het derde kwartaal van 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Mogelijk is De Buitenpepers één van die buurten.

Overigens zónder verplichting dat een bewoner zijn woning moét gaan isoleren. De keuze voor welke buurten als eerste praktische en financiële steun krijgen om aardgasvrij te worden hangt onder meer af van de betaalbaarheid van een alternatief voor aardgas én de animo bij bewoners.

 • De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil daarom in april een buurtbijeenkomst organiseren over de warmtevisie van de gemeente en de gevolgen voor onze buurt. Vanzelfsprekend halen we dan ook zoveel mogelijk reacties op van bewoners.
 • Het ziet er naar uit dat voor De Buitenpepers een laag- of middeltemperatuur warmtenet in combinatie met warmte-koude-opslag het beste alternatief is voor aardgas.

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt met dieper onder de grond twee opslagpunten voor warmte en kou in de vier seizoenen.  Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers zijn overigens nog verschillende uitvoeringen van een warmtenet mogelijk.

 • De Bewonersgroep Energietransitie heeft daarom de Avans Hogeschool – studierichting Bouwkunde en Civiele Techniek – gevraagd om voor drie opties van een warmtenet de kosten en de opbrengsten te berekenen. De uitkomsten van dat onderzoek – welke warmtenet past goed bij onze buurt? – willen we in april voorleggen aan de bewoners in onze buurt.
 • Overigens hebben we de Avans Hogeschool ook gevraagd om in het onderzoek aandacht te besteden aan de bouwtechnische mogelijkheden om in onze buurt een klein buurthuis of een buurtkamer te realiseren.

Geen buurtvereniging maar een bewonersplatform

 • Eén van de drie werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Buurtplan 2020 was de Werkgroep Buurtvisie. De vijf leden van deze werkgroep hebben in de voorbije zomer een rondgang gemaakt door onze buurt. Die ‘scan’ leverde een mooi document op: ’12 Aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’.
 • De aanbevelingen gaan over: 1. Activiteiten en ontmoeten, 2. De Openbare Ruimte, 3. Veiligheid en verkeersveiligheid, 4. Groenbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Een breed palet dus. De brochure met de aanbevelingen is verspreid onder bijna honderd bewoners in onze buurt, die bijna allemaal in hun eigen straat actief zijn in een bewonersgroep of buurtgroep. Begin 2021 vragen we deze bewoners om hun voornemens: wat kun jij in jouw straat, woonblok of voor de buurt doen met deze aanbevelingen?

 • Oorspronkelijk was het ons idee om in 2020 een buurtvereniging op te richten; zo dachten we de activiteiten van alle bewonersgroepen te kunnen steunen. Uit reacties van buurtbewoners én de ervaringen van andere buurten bleek dat een extra buurtvereniging in onze buurt niet nodig is. Wel willen we in januari of februari 2021 starten met een online-uitwisselingsbijeenkomst tussen bewoners (vertegenwoordigers) van alle bewonersgroepen en straten uit onze buurt.
 • Het idee is om dit overleg het ‘Bewonersplatform De Buitenpepers’ te noemen. Het overleg is bedoeld om de ervaringen van alle bewonersgroepen in onze buurt uit te wisselen. En misschien leidt dit tot nieuwe ideeën rond activiteiten, de openbare ruimte, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie. En kunnen we makkelijker, sneller werken en meer doen.

Een compact Buurtplan 2021

 • Alle stappen voor 2021 werken we nog uit in een concreet Buurtplan 2021. Met de gemeente maken we afspraken over de financiële ondersteuning, de communicatie met bewoners over de warmtevisie van de gemeente en het onderzoek van de Avans-studenten.

We danken alle buurtbewoners die in 2020 op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de energietransitie en de buurtvisie in onze buurt: in het bijzonder dank aan…

Anine Vloedgraven, Annie Heesters, Ad van Zon, Cees Lafeber, Ed Andriessen, Evert Jan Ulrich, Ferd Sauter, Frank Schonewille, Gabbie van der Kroef, Ger Krabben, Henk van Evert, Hennie Eerhart, Jan van Elshout, Jan-Willem Bikker, Johan Strang, Josine Weijers, Ken Yau, Martijn van Sluijters, Machteld Terlingen, Milko van Wegberg, Siegfried Willems en Theo van der Donk.

Zonder jullie bijdragen waren we nu niet zo ver gekomen!

Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch danken we in het bijzonder Monique Jansen, Marinus-Jan Veltman, Pauline Slaa en wethouder Mike van der Geld voor hun steun en inspiratie bij onze aanpak in 2020.

Buurtplan Buitenpepers Aardgasvrij 2020 vanaf 28/11/2019 te downloaden

DOWNLOAD Klik hier

HET BUITENPEPERS BUURTPLAN 2020 ‘MAKEN WE SAMEN DE BUITENPEPERS AARDGASVRIJ?’

Op 28 november 2019 is het Buurtplan 2020 voor de Buitenpepers uitgereikt aan bewoners van de elf straten uit onze buurt. Dat gebeurde na afloop van een presentatie van het Buurtplan, tijdens de vierde bewonersbijeenkomst in café-restaurant D’n Boerderij in het ondersteuningstraject van Buurkracht voor onze buurt. Ook Michael Urlings en Monique Jansen, beiden werkzaam bij de afdeling Economie en Energie van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, hebben het Buurtplan 2020 ontvangen.

Het buurtplan is geschreven dóór de bewoners uit onze buurt. Een Meedenkteam van dertig bewoners heeft in de maanden juni tot en met november gewerkt aan de ideeën en voorstellen voor dit plan. Dat deden we met steun van Buurkracht. Het plan is opgesteld na verschillende momenten van overleg met de bewoners. Tijdens vier bijeenkomsten kregen zij veel informatie. De bewoners gaven zelf ook veel reacties. Bovendien reageerden maar liefst 125 bewoners op een enquête over het energiezuinig maken van hun woning én het aardgasvrij maken van de buurt. Zo veel mogelijk van deze reacties zijn benut bij de voorstellen die het Meedenkteam heeft opgesteld in het plan.

Het Buurtplan is ook een plan vóór de bewoners. In het plan doet het Meedenkteam suggesties wat bewoners al op korte termijn (eerste helft 2020) kunnen doen om sámen hun woningen door isoleren energiezuiniger te maken.

Het Meedenkteam geeft dit Buurtplan aan de bewoners van onze buurt, aan de gemeente en aan andere belangstellenden. Want we zijn niet de enige buurt in ’s-Hertogenbosch met ambities om de eigen buurt energiezuinig en aardgasvrij te maken. Dit plan moet voor de Buitenpepers een startschot en stimulans zijn om onze buurt (nog meer) duurzaam, leefbaar en actief te maken! Dat hebben is nu op papier gezet én we gaan het ook doén!

We danken Bernice Kamphuis voor haar energieke en enthousiaste begeleiding van het Buurkrachttraject! Jij was dé motor in dit traject en je hebt ons werkelijk vérder gebracht in de ontwikkeling van onze buurt!

Buitenpepers Aardgasvrij Buurtplan presentatie

Buurtplan presentatie op bijeenkomst 28 november 2019

‘(HOE) MAKEN SAMEN WE BUITENPEPERS AARDGASVRIJ?’

DONDERDAGAVOND 28 NOVEMBER, RESTAURANT D’N BOERDERIJ, DE HERVEN 52-54, INLOOP 19.30 UUR, AANVANG 20.00 UUR
AANSLUITEND: LOOP MEE MET EEN KORTE WARMTEWANDELING! VANAF de SUPERCOOP OM 21.00 UUR, NA AFLOOP GLUHWEIN EN CHOCOLADEMELK

Komende donderdag 28 november presenteren de leden van het Meedenkteam, 30 buurtbewoners, de resultaten van ons onderzoek naar de vraag hoe we in onze buurt stappen kunnen zetten op weg naar een aardgasvrije Buitenpepers.
Dat doen we in D’n Boerderij, vlak bij onze buurt. Het Meedenkteam presenteert vanaf 20.00 uur ons Buurtplan 2020. Dat plan bieden we aan voor alle bewoners van de Buitenpepers.

VOORSTELLEN AAN DE GEMEENTE
We overhandigen voorts onze voorstellen aan Michael Urlings, projectleider Aardgasvrije Wijken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hij krijgt onze aanbevelingen, waaronder een voorstel om verder te praten over een begroting voor onze vervolgstappen in 2020. Een van onze vervolgstappen is het organiseren van de gezamenlijke inkoop van woning isolerende maatregelen samen met bewoners. Daarbij hebben de ondersteuning van experts nodig. En dat kost geld. Daarover willen we binnenkort met de gemeente verder praten.

ONZE STAPPEN IN 2020
We sluiten in D’n Boerderij ons onderzoeks- en Buurkracht-traject op een feestelijke wijze af, door samen te proosten op onze wijk! En ieder die wil meedoen aan onze vervolgstappen kan haar of zijn naam noteren op verschillende moodboards. Daarop vind je informatie over onze vervolgstappen in het voorjaar van 2020. Wil je meedoen, dan vinden we dat super! Graag zien we jouw naam en mailadres op een van de moodboards voor onze stappen in 2020!

WARMTEWANDELING IN GROEPJES DOOR DE BUURT
Om 20.45 uur wandelen we vanuit D’n Boerderij een paar honderd meter naar de SuperCoop aan de Buitenpepersdreef. Daar starten we om 21.00 uur met een warmtewandeling door de buurt. We gaan met kleine groepjes wandelen. Met behulp van infraroodcamera’s kun je zien waar de meeste energie een huis verlaat. Of je krijgt inzicht in het resultaat van reeds genomen isolatiemaatregelen en je weet wat je goed hebt gedaan en wat beter kan. De warmtewandeling levert vast meer bewustwording op van wat er zoal in onze buurt aan isolatiemaatregelen is gedaan en welke verschillen er te zien zijn. Bij een warmtewandeling van Buurkracht in Arnhem bijvoorbeeld was het verschil tussen gewoon dubbel glas, HR+ en HR++ glas goed te zien van buitenaf.

AFSLUITING BIJ DE SUPERCOOP
We sluiten deze laatste bijeenkomst-activiteit van het Buurkracht-traject af met glühwein en chocolademelk bij de SuperCoop. We verwachten daar rond 21.30 á 21.45 uur terug te zijn.

Iedere buurtbewoner is welkom! We hopen je graag te zien vanaf 19.30 uur in D’n Boerderij, komende donderdagavond 28 november.

Een hartelijke groet, namens het Meedenkteam:
Gabbie van der Kroef

Samen richting een aardgasvrije buitenpepers

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat klinkt ver weg, maar het gaat sneller dan je denkt. Buurtbewoners van de Buitenpepers hebben daarom, samen met Buurkracht en de gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzocht, wat er nodig is om onze buurt aardgasvrij te maken.

De Buitenpepers wordt door de gemeente ‘s- Hertogenbosch gezien als een voorbeeldbuurt. Op 7 november was de 3de buurtbijeenkomst. De afgelopen tijd is er een meedenkteam aan de slag gegaan. Zij hebben een buurtplan geschreven waarin ze onderzoeken of en hoe De Buitenpepers aardgasvrij kan worden. Buurtbijeenkomst 28 november. Kom je ook? Locatie: Dn boerderij Hertogenbosch Tijden: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

Kijk ook op https://www.buurkracht.nl/de-buitenpepers.

Samen kijken we naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. Zo is er een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners. We hebben een voorstelling wat we nu al samen aan kunnen pakken! 

Kijk ook op de speciale de buitenpepers site van buurkracht.

2019 Bossche Windmolen West inschrijven tot 31 oktober

INSCHRIJVING GEOPEND VOOR ALLE BOSSCHENAREN
Vanaf 6 juli kunnen álle inwoners, verenigingen en bedrijven binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch lid worden van coöperatie BWW. Inschrijven kan tot 31 oktober 2019, het aantal beschikbare Bossche Windmolen Delen is beperkt.

VERGROEN JE VERBRUIK

Word lid van coöperatie BWW en wek samen lokaal je eigen, écht groene energie op. Deelname aan de coöperatieve windmolen is het meest gunstig als je je volledige stroomverbruik omzet in Bossche Windmolen Delen (BWD’s).
Wil je meedoen, kijk dan wat je verbruikt en wat je de komende jaren denkt te gaan verbruiken. Deel je verwacht jaarverbruik (in kWh) door 250 kWh en rond omhoog af: dat is het aantal BWD’s dat je het best kunt kopen. Je kunt maximaal 40 BWD’s (ter waarde van 10.000 kWh) aanschaffen.

DEEL IN DE OPBRENGST

De kosten voor Bossche Windmolen Delen gaan flink omlaag. Afhankelijk van het aantal leden dat we eind oktober hebben zal een BWD ter waarde van 250 kWh tussen €100 en €50 euro kosten. De onderhoudsbijdrage vervalt.
Leden delen in de opbrengst van de coöperatieve windmolen via energy credits: een jaarlijkse korting op de energierekening van naar verwachting €13,63 tot €6,81 per BWD, afhankelijk van het aantal leden.
Daar bovenop krijgen leden een flinke BWW-ledenkorting bij leverancier Raedthuys Pure Energie. Zo verdien je de kosten van je BWD’s in ongeveer 8 jaar terug. Meedoen met de Bossche Windmolen West blijft vergelijkbaar met zonnepanelen op eigen dak.

Woonconnect van start!

De Gemeente heeft onlangs op de Buitenpepersdreef, ter hoogte van de SuperCoop, een buurtkeet geplaatst op de parkeerplaats van de supermarkt. De buurtkeet is bedoeld voor bewoners die vragen hebben over de proef met WoonConnect.
WoonConnect is een online platform waarmee mensen kunnen werken aan het verbeteren van hun woning. In de wijk Buitenpepers zijn in totaal 105 woningen gedigitaliseerd. De bewoners op deze adressen hebben hierover een brief gehad.
Tijdens de ‘Kennismakingsavond met WoonConnect’ krijgen bewoners hun digitale sleutel én geven we uitleg over WoonConnect.
De kennismakingsavonden van Woonconnect zijn van 20.00-21.00 uur gepland op:
– vrijdag 18 mei
– woensdag 23 mei
– donderdag 24 mei
– vrijdag 25 mei
– maandag 28 mei
– dinsdag 29 mei
– woensdag 30 mei
– donderdag 31 mei

Kom gerust binnen voor een kopje koffie! Je kunt ook terecht voor andere vragen over duurzaam wonen.

foto van De Buitenpepers.

foto van De Buitenpepers.

Nul op de Meter bijeenkomst 2016 van ReiMarkt

Op woensdag 20 april organiseert Reimarkt in samenwerking met de gemeente ‘s Hertogenbosch een bijeenkomst over Nul op de Meter, vol met inspiratie en informatie. Nul op de Meter-woningen wekken net zoveel energie op als nodig is voor het verwarmen en koelen van de woning en warm water. Dankzij goede isolatie, slimme installaties en zonnepanelen bent u van uw energielasten verlost.

Nieuwsgierig hoe dat is? Op deze avond leggen wij u uit wat Nul op de Meter is en wat daar allemaal bij komt kijken. U hoeft niet bang te zijn voor lange verhalen over ingewikkelde technieken. We laten voorbeelden zien, vertellen kort iets over de maatregelen en geven advies over hoe u dit kunt financieren. Milko van Wegberg, bewoner van de Buitenpepers, komt ook. Hij heeft al veel ervaring opgedaan, met zijn eigen woning en in advisering aan andere bewoners Deze ervaring deelt hij graag met u.

We hopen je te mogen verwelkomen op 20 april om 19:30 uur in Café-Zaal Schutterswelvaren, Ketsheuvel 7 in ’s-Hertogenbosch. Als u ons laat weten of je bij de bijeenkomst bent dan sturen we je alvast het inspiratieboekje over Nul op de Meter toe. Je kunt je aanmelden op de site.

Datum: woensdag 20 april 2016
Tijdstip: 19:30 uur
Locatie: Café-Zaal Schutterswelvaren, Ketsheuvel 7, Den Bosch